místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Jednací řád

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 
Úvod
1. Tento Jednací řád upravuje způsob jednání a rozhodování všech kolektivních orgánů MAS Český Západ, z.s. (dále jen „Spolek"), upřesňuje a doplňuje Stanovy Spolku.
2. Kolektivními orgány se rozumí: Valné shromáždění členů, Výbor partnerství, Kontrolní komise a Výběrové komise.
3. Kolektivními volenými orgány se rozumí: Výbor partnerství, Kontrolní komise a Výběrové komise.

HLAVA DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 2
Svolání jednání
1. Jednání kolektivního orgánu svolává vždy předseda příslušného orgánu, neurčí-li stanovy jinak. Není-li určen, pak jednání svolává nejstarší člen příslušného orgánu. Předseda může svoláním jednání pověřit Kancelář MAS.
2. Svolání musí být provedeno rozesílkou pozvánky e-mailem a to min. 7 kalendářních dní před datem jednání. V případě řádného Valného shromáždění členů se tato lhůta prodlužuje na min. 30 kalendářních dní, přičemž pozvánka musí být současně zveřejněna na internetových stránkách MAS.
3. Program a podklady musí být účastníkům jednání rozeslány e-mailem min. 3 kalendářní dny před datem jednání. V případě řádného Valného shromáždění členů se tato lhůta prodlužuje na min. 7 kalendářních dní.
4. Pozvánka na jednání musí obsahovat místo, datum a čas zahájení jednání a předpokládaný čas ukončení. Program jednání musí navíc obsahovat seznam jednotlivých projednávaných bodů a případně také odkaz na příslušné podklady.

Článek 3
Průběh jednání
1. Jednání Valného shromáždění členů je veřejné, neurčí-li předseda jinak. Jednání kolektivních volených orgánů je přístupné pouze pro členy těchto orgánů a zvané hosty, neurčí-li předseda jinak.
2. Před zahájením jednání kolektivního orgánu podepisují jeho členové prezenční listinu.
3. Předseda podle ní určí počet přítomných členů a stanoví, zda je orgán usnášeníschopný. Prezenční listina je přílohou zápisu z jednání.
4. Poté předseda přednese program jednání. Členové daného orgánu mohou na místě podat návrh na změnu programu. Program, případné návrhy na změnu nebo doplnění programu se schválí hlasováním. Program a podklady musí být na místě jednání k dispozici v tištěné podobě.
5. Předseda stanoví zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
6. Předseda následně ověří plnění úkolů z minulých jednání a do zápisu uvede stav plnění.
7. Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Předseda může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozpravu je možno uskutečnit až po přednesení všech ohlášených příspěvků k danému bodu. V rozpravě vystupují zúčastnění v pořadí, v jakém se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí.
8. Nejsou-li další věcné připomínky nebo návrhy k rozpravě, Předseda rozpravu ukončí a přistoupí se k hlasování o usnesení.
9. Návrh usnesení zformuluje Předseda. K tomuto návrhu může v rámci diskuse podat kdokoliv protinávrh, který musí zformulovat do usnesení. Předseda nechá o návrhu hlasovat. Pokud byly podány protinávrhy, Předseda nechá hlasovat nejprve o nich a to v opačném pořadí, než byly podány. Poté Předseda nechá hlasovat o původním návrhu. Schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté. O návrhu usnesení lze hlasovat buď jako o celku, nebo po jednotlivých částech na základě rozhodnutí Předsedy.
10. Všechny orgány se usnáší veřejným hlasováním, není-li stanoveno jinak. Hlasování se provádí zdvižením ruky nebo v případě Valného shromáždění členů delegačního lístku na možnosti „pro", „proti" nebo „zdržel se hlasování". V případech, kdy se předpokládá jednomyslné schválení, může Předsedající zvolit opačné pořadí hlasování, t.j.: „proti", „zdržel se" a počet hlasujících „pro" dopočítat podle počtu účastníků zapsaných v prezenční listině.
11. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat. Ustanovení čl. 16, odst. 7, 2. věty Stanov se nepoužije. Nezíská-li žádný z předložených návrhů potřebnou většinu, předsedající projednávání bodu programu ukončí a pokračuje následujícím bodem dle schváleného programu.
12. Po ukončení hlasování Předseda vyhlásí výsledky tak, že oznámí počty hlasů odevzdaných pro, proti a počet přítomných, kteří se zdrželi hlasování.
13. Usnesení musí být konkrétní, adresná, termínovaná a kontrolovatelná. Usnesení může ukládat úkol jednotlivým orgánům či členům Spolku, případně Kanceláři MAS. Současně stanoví termín splnění či kontrolní termín.
14. Na konci každého jednání zapisovatel přednese všechna schválená usnesení.
15. Po dobu jednání nesmí přítomní rušit průběh jednání, např. používáním mobilních telefonů.
16. Předseda může za účelem usnadnění jednání jmenovat Mandátní, Návrhovou či Sčítací komisi a přenést na ní některou ze svých pravomocí v průběhu jednání.
17. Každý kolektivní orgán si může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu, např. stanovit maximální délku příspěvku, postup a formu předkládání pozměňovacích a doplňovacích návrhů apod.

Článek 4
Zvláštní ustanovení pro korespondenční jednání
1. Hlasování všech kolektivních orgánů Spolku může ve výjimečných případech probíhat také korespondenčně (e-mailovou formou) v mezidobí mezi plánovanými jednáními.
2. Svolání korespondenčního jednání probíhá okamžitě. Ustanovení čl. 2, odst. 2-4 se nepoužijí.
3. Předseda daného orgánu rozešle e-mailem všem členům příslušného orgánu návrh usnesení (včetně podkladových materiálů), ke kterému se mají členové vyjádřit, a termín, do kdy tak mají učinit.
4. Pokud není usnesení schváleno, může Předseda navrhnout jeho změnu či prodloužit termín hlasování a stejným způsobem tak proběhne hlasování nové.
5. Předsedající, který jednání svolal, pořizuje z korespondenčního jednání písemný zápis.

Článek 5
Zápis z jednání
1. Z každého jednání kolektivního orgánu pořizuje zapisovatel písemný zápis.
2. Zápis obsahuje informace o datu a místu konání, seznam přítomných, seznam omluvených, program jednání a projednané návrhy usnesení s uvedením výsledku hlasování.
3. Ověřovatelé ověří soulad zápisu se skutečným průběhem jednání a svůj souhlas potvrdí podpisem zápisu.
4. Zápis musí být do 30 kalendářních dnů zveřejněn na internetových stránkách Spolku a zaslán elektronickou cestou všem členům příslušného orgánu.
5. V případě potřeby může být pořízen rovněž podrobnější záznam z jednání, zachycující např. průběh diskuse k projednávaným bodům, či doslovný přepis vystoupení jednotlivých účastníků. Záznam z jednání slouží pro potřeby spolku a není zveřejňován na internetových stránkách.

Článek 6
Zvláštní ustanovení pro jednání Valného shromáždění členů
1. U všech účastníku jednání se při podpisu prezenční listiny ověří jejich totožnost a oprávnění zúčastnit se Valné hromady. Účastník, který zastupuje jinou osobu na základě plné moci, uvede celé jméno s dodatkem „Plná moc". Plná moc bude pak přílohou prezenční listiny. Účastníkům, kteří tak získají více než jeden hlas pro hlasování, se jejich hlasovací lístek označí číslicí s počtem platných hlasů.

HLAVA TŘETÍ
VOLEBNÍ ŘÁD

Článek 7
Příprava volby
1. Pozvánka na jednání, na jehož programu je plánovaná volba do kolektivních volených orgánů, musí obsahovat termín a způsob, jakým zájemce oznámí svou kandidaturu, případně jakým způsobem je možné zaslat nominaci jiného kandidáta. Ve výjimečných případech (např. při náhlém zániku mandátu člena voleného orgánu) může být přistoupeno k volbě v průběhu jednání. Kandidatury a nominace jsou v tom případě oznámeny na místě před zahájením volby.
2. Každý člen může kandidovat do více orgánů současně, zvolen však může být pouze do jednoho. Každá fyzická osoba může zastupovat pouze jeden kandidující subjekt.
3. Po odevzdání všech kandidatur Kancelář MAS osloví všechny nominované kandidáty, aby ověřila, zda s kandidaturou souhlasí.
4. Poté jsou vytištěny hlasovací lístky se jmény všech platných kandidátů. Ti jsou rozděleni do třech sloupců podle příslušnosti do jednoho ze tří sektorů dle Čl. 6, odst. 3 Stanov.

Článek 8
Průběh volby členů kolektivních volených orgánů
1. Na začátku Valného shromáždění členů je zvolena zvolí 3-členná Volební komise, která dohlíží na řádný průběh voleb.
2. V rámci přípravy na samotnou volbu jsou oznámena jména platných kandidátů a každému kandidátovi je poskytnut prostor, aby se stručně představil.
3. Pokud některý z kandidátů v průběhu volby odstoupí, nebude na hlasy pro něj brán zřetel.
4. Při volbě členů do kolektivních volených orgánů se rozhoduje tajným hlasováním, není-li stanoveno jinak.
5. Následně členové označí vybrané kandidáty na hlasovacím lístku a vhodí hlasovací lístek do volební urny. Pokud v jednom sektoru označí více kandidátů, než je voleno, je hlasovací lístek pro daný sektor neplatný.
6. V každém sektoru se volí odděleně, tj. sčítání hlasů i vyhlášení výsledků probíhá pro každý sektor samostatně.
7. Pořadí kandidátů je určeno počtem hlasů, ke zvolení je potřeba co nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje los.
8. Po volbě kandidátů Předseda ověří, že kandidáti s nejvíce hlasy splňují podmínku, že jedna zájmová skupina nepřesahuje 49 % hlasů v daném orgánu. Pokud je tato podmínka splněna, Předseda oznámí jména zvolených kandidátů.
9. V případě, že tato podmínka není splněna, zvolený kandidát s nejnižším počtem hlasů, který zapřičiňuje nesplnění podmínky, nezíská mandát a ten je postoupen dalšímu následujícímu kandidátovi s nejvyšším počtem hlasů. Tento postup se opakuje až do stavu, kdy je ve voleném orgánu splněna podmínka, že jedna zájmová skupina nepřesahuje 49 % hlasů. Poté Předseda oznámí jména zvolených kandidátů.
10. Zvolení členové orgánů MAS podepíší bezprostředně po svém zvolení Čestné prohlášení, které je přílohou tohoto Jednacího řádu.
11. Po dohodě s nově zvolenými členy orgánu Předseda stanoví termín prvního jednání daného voleného orgánu Spolku.

HLAVA ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Jednací řád byl schválen Valným shromážděním členů dne 13. 5. 2015 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje předchozí Jednací řád.
2. Jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení Valným shromážděním členů.
3. Znění Jednacího řádu může být doplněno, změny, doplňky a úpravy Jednacího řádku schvaluje Valné shromáždění členů.

Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENA ČLENA ORGÁNU
MAS Český Západ, z.s.

Tímto čestně prohlašuji, že:
a) jsem plně svéprávný
b) jsem bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen
a. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
b. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
c) jsem plně způsobilý k výkonu funkce člena orgánu MAS Český Západ, z.s.,
d) svěřenou funkci člena orgánu MAS Český Západ, z.s. budu vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, pečlivostí a péčí řádného hospodáře,
e) souhlasím se zápisem do veřejného spolkového rejstříku.

Toto Čestné prohlášení je vydáno v souladu s:
- § 152, odst. 2 a § 159, odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
- § 6, odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
- § 14 Zákona č. 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

úředně ověřený podpis

 

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga