místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

zájmové skupiny

Podmínka vytvoření Zájmových skupin MAS vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 32, odst. 2, písm. b), Metodiky pro standardizaci MAS schválené Vládou ČR a Stanov MAS Český Západ, z.s., čl. 6, odst. 5 – cit.: „Členové Spolku jsou dle zaměření své převažující činnosti členěni na tzv. Zájmové skupiny MAS. Zájmové skupiny MAS stanovuje Valné shromáždění členů formou usnesení obsahující výčet jednotlivých Zájmových skupin MAS."

15. Valné shromáždění členů MAS Český Západ, z.s. stanovilo dne 13. 5. 2015 tyto Zájmové skupiny MAS:

- spádová centra – Města a větší obce (nad cca 750 obyv.), které fungují jako přirozená spádová centra pro širší okolí, zpravidla zde také sídlí úplná základní škola, funguje ordinace praktického lékaře, je zde širší nabídka služeb, obecní/městský úřad se člení na více odborů, příp. vykonává přenesenou působnost státní správy. Jedná se o Stříbro, Planou, Chodovou Planou, Heřmanovu Huť, Kladruby, Černošín, Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Pernarec.

- venkovské obce – Jedná se o menší venkovské obce, které nesplňují výše uvedená kritéria.

- vzdělávání a mládež – Zejména mateřské, základní a střední školy a další organizace zabývající se prací s mládeží (vč. sportovních) a vzděláváním (vč. vzdělávání dospělých).

- sociální a zdravotní oblast – Organizace zabývající se zmírňováním sociálních rozdílů, odstraňováním bariér a zapojováním sociálně znevýhodněných či vyloučených skupin do běžného života, podporu zaměstnanosti či poskytováním sociálních a zdravotnických služeb.

- kultura a komunitní život – Organizace zabývající se údržbou, prezentací a zpřístupňováním kulturního dědictví regionu, pořádáním kulturních akcí i posilováním místní komunity, vč. farností a dalších církevních organizací.

- regionální rozvoj – Organizace, zaměřené na celkový rozvoj regionu, přípravu a realizaci strategií, koncepcí, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a poradenstvím v této oblasti, dále pak vyhledáváním vhodných dotačních zdrojů a přípravou konkrétních projektů.

- turismus – Zejména poskytovatelé ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v turismu, organizace zastřešující podnikatele v turismu, organizace pořádající akce pro návštěvníky regionu a prezentující region jako turistickou destinaci.

- zemědělství a krajina – Zemědělští podnikatelé a další subjekty hospodařící v krajině, vč. lesnických podniků. Organizace sdružující rybáře, myslivce, včelaře apod. i organizace zaměřené na environmentální výchovu a osvětu, péči o krajinu apod.

- výroba a služby – Živnostníci a další především malé a střední podniky v oblasti řemeslné a jiné výroby a poskytování služeb.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga