místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Výbor partnerství

Výbor partnerství je řídícím a rozhodovacím orgánem Spolku. Výbor partnerství má 9 členů, z nichž 3 zastupují veřejný sektor, 3 soukromý podnikatelský sektor a 3 soukromý neziskový sektor.

Výboru partnerství jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) schvaluje vnitřní předpisy Spolku s výjimkou Jednacího řádu,
b) zpracovává koncepční návrhy na činnost MAS,
c) připravuje Strategie MAS a další programové dokumenty Spolku,
d) sestavuje roční plán činnosti Spolku,
e) schvaluje rozpočet a jeho plnění,
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku,
g) jmenuje a odvolává Ředitele MAS z fyzických osob, které jsou členy Výboru partnerství, nebo které zastupují právnické osoby, jež jsou členy Výboru partnerství, nebo k těmto mají poměr člena, zaměstnance, společníka nebo jiný obdobný poměr,
h) jmenuje a odvolává Manažera MAS, Finančního manažera MAS a Koordinátory programů a schvaluje uzavření a ukončení pracovně-právního vztahu s nimi,
i) projednává a schvaluje vlastní projekty Spolku,
j) zajišťuje realizaci Strategie MAS, zejm. schvaluje a vyhlašuje výzvy k podávání žádostí, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů vč. výběrových kritérií, stanovuje výši alokace a schvaluje výběr podpořených projektů, schvaluje indikátorový a evaluační plán,
k) průběžně sleduje realizaci a financování jednotlivých Programů a Projektů, schvaluje indikátorové a evaluační plány, projednává příslušné monitorovací a hodnotící zprávy,
l) průběžně sleduje hospodaření Spolku, zejména plnění rozpočtu, závazky a pohledávky, stav účtů a čerpání/splácení případných úvěrů,
m) sestavuje účetní závěrku a výsledek hospodaření,
n) sestavuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
o) sestavuje návrhy na doplnění či změnu stanov Spolku, nebo návrhy na úpravu účelu Spolku a stanovení hlavní a vedlejší činnosti,
p) rozhoduje o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí a/nebo jmenuje do nich své zástupce,
q) svolává Valné shromáždění členů,
r) zřizuje komise, popř. jiné pracovní a iniciativní skupiny,
s) podává výklad stanov Spolku a dalších dokumentů Spolku,
t) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence zajišťuje tyto zápisy,
u) rozhoduje o předmětu a rozsahu vedlejší činnosti spolku nad rámec výčtu uvedeného v čl. 5, odst. 2.

ČLENOVÉ VÝBORU PARTNERSTVÍ od 23. 3. 2023

 • Mgr. Jan Soulek, aktivní občan, Bezdružice / předseda MAS
  sektor: soukromý neziskový
  zájmová skupina: regionální rozvoj
 • Město Stříbro, zastoupené místostarostou Bc. Karlem Lukešem / 1. místopředseda MAS
  sektor: veřejný
  zájmová skupina: spádová centra
 • Jindřich Sitta ml., SHR, Krasíkov / 2. místopředseda MAS
  sektor: soukromý podnikatelský
  zájmová skupina: zemědělství a krajina
 • BELULINO, z.s., zastoupený Mgr. Editou Šajtošovou / ředitelka MAS
  sektor: soukromý neziskový
  zájmová skupina: kultura a komunitní život
 • Obec Konstantinovy Lázně, zastoupená starostou Karlem Týzlem
  sektor: veřejný
  zájmová skupina: spádová centra
 • Obec Olbramov, zastoupená starostkou Miroslavou Vláškovou
  sektor: veřejný
  zájmová skupina: venkovské obce
 • Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, zastoupené předsedkyní představenstva Evou Milotovou
  sektor: soukromý podnikatelský
  zájmová skupina: zemědělství a krajina
 • Ing. Jan Jílek, SHR, Hunčice
  sektor: soukromý podnikatelský
  zájmová skupina: zemědělství a krajina
 • Jiří Bízek, aktivní občan, Bezdružice
  sektor: soukromý neziskový
  zájmová skupina: turismus

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga