místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Stanovy

15. Valné shromáždění členů MAS Český Západ, z.s. konané dne 13. 5. 2015 v Benešovicích schválilo nové Stanovy.

Následně 17. Valné shomáždění členů konané dne 10. 3. 2016 v Konstantinových Lázních schválilo úpravu znění článku 4 - hlavní činnost spolku a 21. Válné shromáždění členů konané korespodnenčně dne 19. 3. 2021 schválilo úpravu znění článků 16 a 19.

Aktuální znění Stanov naleznete zde:

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Název a sídlo
1. Název: MAS Český Západ, z.s.,
dále jen „Spolek".
2. Sídlo: Bezdružice, Náměstí Kryštofa Haranta 30

Článek 2
Povaha Spolku
1. Spolek byl založen 31. 3. 2004 jako občanské sdružení v souladu se zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2. Spolek je místní akční skupinou (dále jen „MAS") ve smyslu příslušných předpisů a metodik, vztahujících se k iniciativě LEADER a metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
3. MAS Český Západ, z.s. je od 1. 1. 2014 v souladu s § 3045, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považována za spolek.

Článek 3
Účel Spolku
1. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, reprezentující otevřené místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, založené na základě společného veřejného zájmu jednotlivých členů (partnerů) na všestranném rozvoji regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek.
2. Cíle Spolku jsou následující:
a) ochrana nejvýznamnějších hodnot regionu, zejména kulturního, geografického a přírodního dědictví,
b) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni,
c) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory občanské vybavenosti, sociálních služeb, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, cestovního ruchu, zaměstnanosti, malého a středního podnikání, apod.,
d) zabezpečení koordinovaného postupu členů Spolku při všestranném a udržitelném rozvoji výše uvedeného území, soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů,
e) podpora spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření na regionální, nadregionální, přeshraniční i mezinárodní úrovni.
3. Tyto cíle bude Spolek naplňovat především na základě principů iniciativy LEADER a metody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), zejména přístupem zdola nahoru a zapojením co nejvyššího počtu místních aktérů do rozvoje výše uvedeného území na platformě místního partnerství a dále prostřednictvím realizace místní rozvojové strategie, podporou integrovaných projektů, hledáním inovativních řešení, vytvářením sítí a spoluprací na místní, národní i mezinárodní úrovni.
4. Výše uvedeného účelu dosahuje Spolek pomocí hlavní a vedlejší činnosti.

Článek 4
Hlavní činnost spolku
1. Hlavní činností Spolku je vytváření podmínek pro lokální rozvoj prostřednictvím:
a) realizace místní rozvojové strategie, zpracované s ohledem na místní potřeby a potenciál na základě komunitního plánování a zajišťování finančních prostředků na její realizaci,
b) administrativní, organizační a poradenské pomoci místním subjektům a občanským iniciativám a podpory jejich vzájemné spolupráce a dialogu, zapojováním veřejnosti,
c) přípravy a podpory konkrétních projektů přispívajících k naplnění cílů strategie a zvyšování způsobilosti místních aktérů pro realizaci takových projektů,
d) přípravy a realizace vlastních projektů, zejména v oblasti péče o kulturní a přírodní dědic-tví, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, sociální problematiky a sociálního začleňování, kultury či ochrany životního prostředí,
e) vydáváním periodických i neperiodických propagačních, osvětových, informačních a vzdělávacích publikací a propagačních materiálů,
f) organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží, exkurzí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost,
g) navazováním a zprostředkováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí a analýzou a přebíráním zkušeností,
h) komunikace s místními, regionálními i státními orgány veřejné správy a orgány Evropské unie.

Článek 5
Vedlejší činnost
1. Vedlejší činností Spolku je především doplňková hospodářská činnost, která přímo nesouvisí s hlavní činností Spolku, tj. lokálním rozvojem regionu a jejímž účelem musí být podpora hlavní činnosti a správa Spolku.
2. Vedlejší činností Spolku je za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zejména:
a) poradenská činnost,
b) pořádání vzdělávacích aktivit,
c) publikační činnost,
d) organizace akcí zaměřených na rozvoj a propagaci regionu.
3. O předmětu a rozsahu vedlejší činnosti nad rámec výše uvedeného výčtu rozhoduje Výbor partnerství.

HLAVA DRUHÁ
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

Článek 6
Místní partnerství
1. Místní partnerství je utvářeno v přesně vymezené geograficky celistvé oblasti tzv. Území působnosti MAS. Vymezení Území působnosti MAS stanoví v souladu s příslušnými právními předpisy Valné shromáždění členů MAS formou usnesení obsahujícího výčet jednotlivých obcí, které vydaly souhlas se zařazením svého správního území obce do Území působnosti MAS.
2. Místní partnerství tvoří členové Spolku, zastupující místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy.
3. Pro tyto účely jsou rozlišováni zástupci veřejného sektoru a soukromého sektoru, který se dále dělí na podnikatelský a neziskový. Soukromý neziskový sektor zahrnuje i aktivní veřejnost.
4. Ve všech volených orgánech Spolku by mělo být dosaženo rovnoměrného zastoupení veřejného, soukromého podnikatelského a soukromého neziskového sektoru (tripartita).
5. Členové Spolku jsou dle zaměření své převažující činnosti členěni na tzv. Zájmové skupiny MAS. Zájmové skupiny MAS stanovuje Valné shromáždění členů formou usnesení obsahující výčet jednotlivých Zájmových skupin MAS.

Článek 7
Místní rozvojová strategie
1. Za místní rozvojovou strategii (dále jen „Strategie MAS") lze považovat ucelený rozvojový dokument zpracovaný komunitním způsobem na základě místních potřeb a potenciálu.
2. Strategie MAS může být zpracována jako integrovaná (průřezová) nebo monotematická.
3. Strategie MAS musí obsahovat:
a) vymezení územní působnosti stanovené katastrálním územím dotčených obcí,
b) vymezení období, pro které je zpracována,
c) analytickou, strategickou a implementační část,
d) určení osoby, odpovědné za její realizaci.
4. Na Strategii MAS mohou být dále navázány jednotlivé Programy a Projekty.

HLAVA TŘETÍ
ČLENSTVÍ

Článek 8
Vznik členství
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, či právnická osoba, která:
a) souhlasí se stanovami Spolku,
b) zastupuje místní veřejné nebo soukromé socio-ekonomické zájmy,
c) má zájem na naplňování účelu Spolku a specifikuje svůj přínos pro realizaci hlavní činnosti Spolku,
d) má na Území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo v této oblasti prokazatelně místně působí,
e) souhlasí s uvedením v seznamu členů Spolku.
2. Zájemce o členství vyplní písemnou formou přihlášku, jejíž podepsaný originál doručí na adresu sídla Spolku.
3. Písemnou přihlášku projedná Výbor partnerství na svém nejbližším jednání, na které může být přizván i zástupce zájemce o členství.
4. Výbor partnerství se může rozhodnout zájemce o členství nepřijmout zejména v těchto případech:
a) existují závažné pochybnosti o souladu zájmů či podezření na střet zájmů,
b) v minulosti byl člen vyloučen pro neplnění povinností člena,
c) přijetí člena by mohlo ohrozit aktivity či existenci Spolku.
5. Členství vzniká dnem schválení přihlášky Výborem partnerství.
6. Proti rozhodnutí Výboru partnerství o nepřijetí za člena Spolku je možné podat písemné odvolání ke Kontrolní komisi a to do 15 kalendářních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí.

Článek 9
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů.
2. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku provádí Manažer MAS, který je za vedení seznamu odpovědný.
3. Seznam členů obsahuje zejména tyto údaje:
a) v případě fyzické osoby:
- jména a příjmení,
- datum narození,
- trvalé bydliště,
- identifikační číslo, jedná-li se o osobu podnikající,
b) v případě právnické osoby:
- název,
- sídlo,
- identifikační číslo,
- jméno a příjmení osoby zastupující danou právnickou osobu při výkonu členských práv ve Spolku,
- jméno a příjmení osoby jednající jako statutární orgán,
c) kontaktní údaje (telefon, e-mail, internetová stránka),
d) příslušnost k veřejnému, soukromému podnikatelskému či soukromému neziskovému sektoru,
e) příslušnost k Zájmové skupině MAS,
f) datum vzniku členství ve Spolku,
g) datum ukončení členství ve Spolku.
4. Aktuální seznam členů je zveřejněn na internetových stránkách Spolku s výjimkou údajů o datu narození, adresy trvalého bydliště fyzických osob a telefonních a e-mailových kontaktů.
5. Dokladem o členství je potvrzení podepsané Ředitelem MAS.
6. Členové Spolku mohou být ve vztahu k třetím osobám označováni jako „Partner MAS".

Článek 10
Zánik členství
1. Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením na základě prokazatelného písemného oznámení člena na adresu sídla Spolku - pokud v oznámení není uvedeno jinak, členství zaniká dnem doručení,
b) v případě, že člen neuhradí členské příspěvky ve stanovené výši a termínu – viz dále Čl. 12, odst. 3,
c) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru partnerství – viz dále odst. 2 a 3,
d) úmrtím či zánikem člena,
e) zrušením Spolku,
2. Výbor partnerství může na zákl. odst. 1, písm. c) rozhodnout o vyloučení člena pouze v případě, kdy:
a) přestal plnit podmínky členství dle čl. 8, odst. 1, zejména pokud přestal být činný na Území působnosti MAS,
b) se dopustí hrubého nebo opětovného porušení Stanov,
c) neplní řádně povinnosti člena vyplývajících ze Stanov nebo z usnesení orgánů Spolku,
d) ohrožuje či blokuje řádný chod Spolku,
e) jedná v rozporu s účelem Spolku nebo proti jeho zřejmým zájmům,
f) znehodnotí výsledky činnosti, poškodí jeho dobré jméno či sníží význam poslání Spolku či jiného jeho člena,
g) způsobí majetkovou nebo i jinou újmu Spolku nebo jinému jeho členu,
h) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
3. O zániku členství ve Spolku podle odst. 1 písm. c) rozhoduje Výbor partnerství dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Členství zaniká vydáním písemného rozhodnutí Výboru partnerství. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat písemné odvolání ke Kontrolní komisi a to do 15 kalendářních dnů od jeho doručení.

Článek 11
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
a) účastnit se jednání orgánů Spolku,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) být informován o činnosti Spolku,
d) podílet se na činnosti spolku,
e) využívat všech výhod plynoucích z členství,
f) vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
g) účastnit se aktivit, které Spolek organizuje a realizovat jejich prostřednictvím své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,
h) ve sporných záležitostech se obracet na Kontrolní komisi.
2. Každý člen má za povinnost:
a) identifikovat se s jednou ze Zájmových skupin MAS,
b) vyvíjet aktivity k dosahování účelu Spolku a hájit jeho zájmy, chovat se vůči němu čestně a zachovávat jeho vnitřní řád,
c) jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy Spolku,
d) jednat v souladu s rozhodnutími, která v rámci své působnosti vydal některý z orgánů Spolku,
e) jednat v souladu se zájmy a záměry Spolku,
f) účastnit se jednání orgánu Spolku, do kterého byl zvolen a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,
g) v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů Spolku,
h) nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
i) všestranně propagovat Spolek a šířit jeho dobré jméno,
j) platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.
3. Práva a povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valného shromáždění členů.
4. Člen vykonává svá práva osobně. Členové, kteří jsou právnickou osobou, vykonávají svá práva prostřednictvím písemně pověřené fyzické osoby. Pro jednotlivá jednání Valného shromáždění členů může písemně zmocnit jinou fyzickou osobu. V případě volených orgánů nelze zmocnění uplatnit.

Článek 12
Členské příspěvky
1. Výši členských příspěvků stanovuje Valné shromáždění členů ve formě usnesení, a to zpravidla s platností na rok následující.
2. Splatnost příspěvků je vždy do konce února daného roku, v případě vzniku členství pak do dvou měsíců od jeho vzniku, nestanoví-li usnesení Valného shromáždění členů jinak.
3. Členové mají povinnost uhradit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. V případě, že tak neučiní ani do začátku nejbližšího Valného shromáždění členů následujícího po tomto termínu, jejich členství okamžitě automaticky zaniká.

HLAVA ČTVRTÁ
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLKU

Článek 13
Orgány a organizační složky Spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valné shromáždění členů.
2. Statutárním orgánem Spolku je Ředitel MAS.
3. Kolektivními volenými orgány Spolku jsou:
a) Výbor partnerství,
b) Výběrová komise,
c) Kontrolní komise.
4. Výkonnou složkou Spolku je Kancelář MAS.

Článek 14
Jednání orgánů Spolku
1. Jednání orgánů Spolku se konají zpravidla v prezenční podobě. Ve výjimečných a ojedinělých případech lze uspořádat korespondenční hlasování prostřednictvím e-mailu (per-rollam).
2. Z jednání orgánů Spolku (vč. korespondenčních) je pořizován zápis.
3. Způsob jednání orgánů Spolku upravuje Jednací řád.

Článek 15
Valné shromáždění členů
1. Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členem Valného shromáždění členů je každý člen Spolku.
3. Valné shromáždění členů svolává Výbor partnerství minimálně jednou ročně a vždy požádá-li jej o to písemně alespoň třetina členů Spolku, nebo Kontrolní komise.
4. Jednání Valného shromáždění členů je veřejné.
5. V případě svolání mimořádného Valného shromáždění členů je předmětem jednání pouze to, co bylo důvodem jeho svolání.
6. Valnému shromáždění členů jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) schvaluje Stanovy a rozhoduje o jejich doplnění či změně,
b) schvaluje Jednací řád, závazný pro všechny orgány Spolku,
c) schvaluje Strategie MAS a další programové dokumenty Spolku, zodpovídá za jejich realizaci a hodnotí jejich plnění,
d) stanovuje Územní působnost MAS a Zájmové skupiny MAS,
e) ze svého středu volí a odvolává členy Výboru partnerství a Kontrolní komise,
f) volí a odvolává členy Výběrové komise,
g) stanovuje výši, termín a způsob úhrady členských příspěvků,
h) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření,
i) schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
j) schvaluje roční plán činnosti Spolku a rámcový rozpočet na následující rok,
k) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Výboru partnerství o nepřijetí za člena Spolku a o zrušení členství,
l) rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku,
m) rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem Spolku,
7. V případě, že by veřejný sektor nebo některou ze Zájmových skupin MAS reprezentovalo na jednání více než 49% přítomných členů, přijme Valné shromáždění členů taková opatření, která upraví hlasovací práva všech členů Spolku tak, aby nedošlo k překročení tohoto limitu.
8. Valné shromáždění členů je schopné usnášet se při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
9. V případě, že Valné shromáždění členů není v souladu s odst. 8. schopné usnášet se ani 15 minut po oznámeném termínu zahájení, ukončí Ředitel MAS jednání a rozhodne:
a) o konání náhradního Valného shromáždění členů, začínajícího po 30-ti minutách od plánovaného termínu, nebo
b) o odvolání jednání a svolání nového řádného Valného shromáždění členů v jiném termínu.
10. Náhradní Valné shromáždění členů je usnášeníschopné v počtu přítomných členů při současném dodržení odst. 7. Náhradní Valné shromáždění členů má původně stanovený program, který nelze doplnit. Náhradní Valné shromáždění členů nemůže přijmout usnesení dle odst. 6, písm. a), l), m).
11. Valné shromáždění členů přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, avšak k přijetí usnesení dle odst. 6, písm. a), l), m), je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
12. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat.

Článek 16
Společná ustanovení o kolektivních volených orgánech Spolku
1. Funkční období všech kolektivních volených orgánů je čtyřleté, s výjimkou Výběrové komise, kde je funkční období dvouleté. V případě uplynutí funkčního období daná osoba vykonává funkci až do okamžiku zvolení jejího nástupce, ne však déle než 3 měsíce. Opakované zvolení do orgánů Spolku je možné.
2. Členy všech volených orgánů Spolku mohou být pouze bezúhonné a svéprávné osoby. V případě právnických osob musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo ji v těchto orgánech zastupuje.
3. Členství v kolektivních volených orgánech se navzájem vylučuje.
4. Při jednáních kolektivního voleného orgánu má každý jeho člen právě jeden hlas.
5. Každý kolektivní volený orgán si volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho jednání.
6. Kolektivní volený orgán je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7. Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech členů daného orgánu, nestanoví-li zákon nebo tyto Stanovy jinak. V případě nerozhodného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy daného orgánu.
8. Mandát členů volených orgánů zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením člena,
c) zánikem členství,
d) odvoláním,
e) změnou zástupce právnické osoby, která byla zvolena do některého z orgánů.
9. V případě zániku mandátu člena kolektivního voleného orgánu, kdy zároveň neklesne počet zbývajících členů tohoto orgánu pod polovinu, mohou tito kooptovat náhradní členy dle výsledků poslední volby do nejbližšího zasedání Valného shromáždění členů.

Článek 17
Výbor partnerství
1. Výbor partnerství je řídícím a rozhodovacím orgánem Spolku.
2. Výbor partnerství má 9 členů, z nichž 3 zastupují veřejný sektor, 3 soukromý podnikatelský sektor a 3 soukromý neziskový sektor. Zároveň nesmí být více než 4 členové ze stejné Zájmové skupiny MAS.
3. Výboru partnerství jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) schvaluje vnitřní předpisy Spolku s výjimkou Jednacího řádu,
b) zpracovává koncepční návrhy na činnost MAS,
c) připravuje Strategie MAS a další programové dokumenty Spolku,
d) sestavuje roční plán činnosti Spolku,
e) schvaluje rozpočet a jeho plnění,
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku,
g) jmenuje a odvolává Ředitele MAS z fyzických osob, které jsou členy Výboru partnerství, nebo které zastupují právnické osoby, jež jsou členy Výboru partnerství, nebo k těmto mají poměr člena, zaměstnance, společníka nebo jiný obdobný poměr,
h) jmenuje a odvolává Manažera MAS, Finančního manažera MAS a Koordinátory programů a schvaluje uzavření a ukončení pracovně-právního vztahu s nimi,
i) projednává a schvaluje vlastní projekty Spolku,
j) zajišťuje realizaci Strategie MAS, zejm. schvaluje a vyhlašuje výzvy k podávání žádostí, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů vč. výběrových kritérií, stanovuje výši alokace a schvaluje výběr podpořených projektů, schvaluje indikátorový a evaluační plán,
k) průběžně sleduje realizaci a financování jednotlivých Programů a Projektů, schvaluje indikátorové a evaluační plány, projednává příslušné monitorovací a hodnotící zprávy,
l) průběžně sleduje hospodaření Spolku, zejména plnění rozpočtu, závazky a pohledávky, stav účtů a čerpání/splácení případných úvěrů,
m) sestavuje účetní závěrku a výsledek hospodaření,
n) sestavuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
o) sestavuje návrhy na doplnění či změnu stanov Spolku, nebo návrhy na úpravu účelu Spolku a stanovení hlavní a vedlejší činnosti,
p) rozhoduje o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí a/nebo jmenuje do nich své zástupce,
q) svolává Valné shromáždění členů,
r) zřizuje komise, popř. jiné pracovní a iniciativní skupiny,
s) podává výklad stanov Spolku a dalších dokumentů Spolku,
t) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence zajišťuje tyto zápisy,
u) rozhoduje o předmětu a rozsahu vedlejší činnosti spolku nad rámec výčtu uvedeného v čl. 5, odst. 2.
4. Výbor partnerství volí kromě svého předsedy (dále jen „Předseda MAS") ze svého středu také dva místopředsedy (dále jen „Místopředseda MAS").
5. Na jednání Výboru partnerství jsou zváni také členové dalších volených orgánů MAS, Ředitel MAS a Manažer MAS, jejich hlas je však poradní. Předseda MAS, Ředitel MAS nebo Manažer MAS mohou na jednání přizvat případné další hosty.

Článek 18
Ředitel MAS
1. Ředitel MAS je individuálním statutárním orgánem Spolku.
2. Ředitel MAS se při své činnosti řídí rozhodnutím Výboru partnerství.
3. Řediteli MAS jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) jedná jménem Spolku navenek a podepisuje dokumenty jménem Spolku,
b) podává informace o činnosti Spolku členům a veřejnosti,
c) provádí hotovostní i bezhotovostní finanční transakce,
d) uzavírá pracovně-právních vztahy jménem Spolku.
4. Řediteli MAS náleží veškeré pravomoci, které nejsou zákonem a těmito Stanovami svěřeny jinému orgánu Spolku.
5. Ředitel MAS může k výše uvedeným úkonům písemně pověřit některého z členů Výboru partnerství nebo pracovníků Kanceláře MAS.
6. V případě nepřítomnosti nebo nemoci Ředitele MAS přecházejí jeho pravomoci na Předsedu MAS, v případě jejich nepřítomnosti nebo nemoci pak na Místopředsedy MAS v pořadí dle jejich zvolení.
7. Podepisování za Spolek se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí Ředitel MAS, nebo jiný oprávněný zástupce Spolku svůj vlastnoruční podpis.

Článek 19
Výběrová komise
1. Výběrová komise plní funkci výběrového orgánu MAS.
2. Členem Výběrové komise může být zvolena i osoba, která působí na území MAS a není členem MAS, a která se před volbou do Výběrové komise a písemně identifikuje s některou ze Zájmových skupin MAS. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, stanoví fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala.
3. Výběrová komise má min. 6 členů, přičemž zástupci veřejného sektoru ani žádné ze Zájmových skupin MAS nepředstavují více než 49% hlasovacích práv.
4. Výběrová komise zajišťuje hodnocení, sestavení pořadí projektů a zpracovává návrh výběru projektů podle předem stanovených kritérií a míry jejich přínosu pro naplňování Strategie MAS.
5. Návrh hodnocení může zpracovávat pouze užší okruh členů Výběrové komise (hodnotitelů), který ovšem musí být pro současně hodnocené projekty shodný.

Článek 20
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise plní funkci monitorovacího, kontrolního, revizního a rozhodčího orgánu Spolku.
2. Kontrolní komise má 3 členy, z nichž 1 zastupuje veřejný sektor, 1 soukromý podnikatelský sektor a 1 soukromý neziskový sektor.
3. Člen Kontrolní komise nesmí být zaměstnancem Kanceláře MAS.
4. Kontrolní komisi jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) dohlíží na dodržování Stanov, zejména pak zachování účelu Spolku, vymezení hlavní a vedlejší činnosti,
b) dohlíží na dodržování platných zákonů, souvisejících právních předpisů (např. pravidla dotačních programů, metodiky, standardy apod.),
c) sleduje a kontroluje veškeré činnosti Spolku, zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Spolku,
d) zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie MAS (vč. projektů vybraných k podpoře), vlastních Programů a Projektů, zpracovává indikátorový a evaluační plán, kontroluje dodržování souvisejících pokynů a metodik,
e) projednává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
f) právo nahlížet do všech písemností Spolku (vč. účetních knih) a kontrolovat v nich obsažené údaje, požadovat od členů orgánů a zaměstnanců vysvětlení,
g) právo účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami,
h) projednává stížnosti členů a odvolání proti rozhodnutím orgánů MAS (vč. odvolání žadatelů),
i) svolává jednání Valného shromáždění členů a Výboru partnerství, jestliže to vyžadují zájmy Spolku.
5. Kontrolní komise zpracovává roční zprávu o své činnosti, kterou nejméně 1x ročně předkládá Výboru partnerství a Valnému shromáždění členů na vědomí.
6. Na jednání Kontrolní komise jsou zváni Ředitel MAS, Předseda MAS, Manažer MAS a Finanční manažer MAS.

Článek 21
Kancelář MAS
1. Pro zabezpečení činností Spolku zřizuje Výbor partnerství Kancelář MAS, které spolu s dalšími orgány spolku může zadávat úkoly vedoucí k naplňování účelu Spolku. Kancelář MAS se při své činnosti řídí rozhodnutím Výboru partnerství a úzce spolupracuje s Ředitelem MAS, Předsedou MAS a Místopředsedy MAS.
2. Vedoucím pracovníkem Kanceláře MAS je Manažer MAS.
3. Činnost Kanceláře MAS dále zajišťuje Finanční manažer MAS, Koordinátoři programů a další zaměstnanci, případně dobrovolníci a smluvní dodavatelé služeb.
4. Manažer MAS zejména:
a) zajišťuje plynulý chod Kanceláře MAS po organizační, administrativní, personální a technické stránce,
b) zastupuje Spolek vůči ostatním zaměstnancům a dodavatelům služeb,
c) provádí činnosti v rozsahu zmocnění daném Ředitelem MAS (vč. zastupování Spolku navenek a případného jednání jménem spolku),
d) zajišťuje každodenní implementaci Strategie MAS v souladu s příslušnými dokumenty,
5. Finanční manažer MAS zejména:
a) řídí čerpání rozpočtu a finanční toky uvnitř organizace, sleduje zůstatky na účtech, čerpání a splátky úvěrů a půjček,
b) zajišťuje vedení účetnictví a dalších výkazů vč. pracovně-právní agendy, předává podklady příslušným orgánům a komunikuje s nimi a poskytuje potřebnou součinnost,
6. Koordinátor programu zejména:
a) zajišťuje každodenní implementaci Programu v souladu s příslušnými dokumenty,
b) sledování a vyhodnocování postupu realizace Programu a realizace jednotlivých projektů, vybraných k podpoře.

HLAVA ČTVRTÁ
VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ SPOLKU

Článek 22
Zásady hospodaření
1. Příjmy Spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy majetku a příjmy z činností při naplňování účelu Spolku.
2. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a vnitřních předpisů Spolku a podle ročního rozpočtu schváleného Výborem partnerství.

HLAVA PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek je zrušen na základě rozhodnutí registračního orgánu nebo na základě rozhodnutí Valného shromáždění členů a to dnem uvedeným v rozhodnutí. Zrušení může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek Spolku přechází na právního nástupce.
2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje Valné shromáždění členů likvidátora, který provede likvidaci. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.
3. Případný likvidační zůstatek bude na základě usnesení Valného shromáždění členů převeden na organizace s obdobným předmětem činnosti.

Článek 24
Závěrečná ustanovení
1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, zejm. Jednací řád, Zásady hospodaření a další vnitřní předpisy Spolku mají stejnou právní závaznost jako tyto stanovy.
2. Tyto stanovy byly schváleny Valným shromážděním členů a v plném rozsahu ruší a nahrazují dřívější stanovy Spolku.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválením Valným shromážděním členů.

Mgr. Edita Šajtošová
Ředitelka MAS

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga