místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory PODZIM 2022 - registrace dětí

Přihlaste své děti na denní tábor během podzimních prázdnin! / REGISTRACE NA TÁBOR Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY UKONČENA

V průběhu podzimních prázdnin nabízíme pro děti ve věku 6-15 let z území MAS Český Západ (Stříbrsko, Konstantinolázeňsko, Plánsko a Hracholusky) a blízkého okolí příměstský tábor ve Stříbře.

Děti je možné přivést každý den v čase 7:30 a 8:00, konec programu je mezi 16:00 a 16:30. Dojíždějícím nabízíme i doprovod z autobusového nádraží a zpět. Zajištěny budou společné svačiny a oběd. Cena tábora je 1.000 Kč, pro rodiče / zákonné zástupce dětí, kteří splní podmínky projektu a doloží potřebné dokumenty nabízíme tábor za sníženou cenu 700 Kč.

Tábor pořádá MAS Český Západ, z.s. v rámci projektu Denní tábory na území MAS Český Západ, z.s. - 2022 za podpory Evropské unie z OP Zaměstnanost.


PROGRAM PODZIMNÍHO TÁBORA S FILMEM

Děti poznají fascinující svět filmu. Ve středu se vypraví do Národního filmového muzea v Praze, kde objeví, jak film vzniká a poznají jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Vyzkouší si také ozvučení filmu v nahrávacím studiu a podívají se na výstavu filmových plakátů. Druhý den prozkoumají zázemí kina Slavia ve Stříbře a navštíví projekci filmu Modrý tygr. Vytvoří si také vlastní filmové plakáty a vyzkouší si mluvit do kamery. Jednotlivé aktivity budou uzpůsobeny věku dětí.


PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte. V případě, že oba zákonní zástupci podmínky projektu nesplní, nebude možné pro dané dítě využít dotovanou cenu tábora a bude nutné uhradit celou cenu za tábor.


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 6-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).


DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do výše uvedeného termínu nepřihlásí min. 12 dětí, bude tábor zrušen.

 

DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů sleduje platná opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

  1. Vyplňte registrační formulář.
  2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby a vzor Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (jste zaměstnaní, osvč, zaměstnání si aktivně hledáte).
  3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
  4. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo na úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné mohou telefonicky požádat o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Toto potvrzení je třeba doložit v originále, nebo v případě zaslání datovou schránkou je třeba vytisknout spolu s doručenkou, příp. zajistit elektronickou konverzi.
  5. Do pátku 21. 10. uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené výše u názvu akce na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Po uvedeném datu je možné poplatek uhradit v hotovosti první den tábora.
  6. ORIGINÁL podepsané smlouvy, ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte a ORIGINÁL INFORMACE O DÍTĚTI (potvrzení o bezinfekčnosti) přineste v pondělí 24. nebo v úterý 25. 10. mezi 9:00 a 15:00 do kanceláře MAS Český Západ ve Stříbře, Masarykovo nám. 15. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost bohužel nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů. V případě nedoložení těchto dokumentů a tedy nesplnění podmínek projektu je možné dítě na tábor přijmout, ovšem bude nutné na místě v hotovosti doplatit účastnický poplatek do plné výše.


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- pití


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga