místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory PODZIM 2021 - registrace dětí

Přihlaste své děti na denní tábor během podzimních prázdnin!

V průběhu festivalu PODZIM nabízíme pro děti z území MAS Český Západ (Stříbrsko, Konstantinolázeňsko, Plánsko a Hracholusky) a blízkého okolí příměstské tábory ve Stříbře. Tábory začínají ve středu 27. října a pokračují přes podzimní prázdniny do pátku 29. října. Děti je možné přivést každý den v čase 7:30 a 8:00, konec programu je mezi 16:00 a 17:00. Pro děti nabízíme i doprovod z autobusového nádraží a zpět. Tábory budou organizovány ve skupinkách 12-16 dětí a budou dodržována všechna platná opatření. Část programu bude probíhat venku, pro děti bude zajištěn společný oběd. Pro rodiče / zákonné zástupce dětí, kteří splní podmínky projektu a doloží potřebné dokumenty nabízíme tábor za sníženou cenu, tj. se slevou 50% (cena před lomítkem).


PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte. V případě, že oba zákonní zástupci podmínky projektu nesplní, nebude možné pro dané dítě využít dotovanou cenu tábora a bude nutné uhradit celou cenu za tábor (částka za lomítkem).


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 6-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).


JAKÉ TÁBORY NABÍZÍME?

 • PODZIMNÍ TÁBOR S FILMEM pro děti ve věku 6-13 let
  Baví tě filmy? Vezmeme tě na dva dost dobrý animáky do kina a pak tě naučíme, jak si vytvořit svůj vlastní animovaný film. Taky si zkusíš vymyslet komiksový příběh a nebo si zahrát ve filmu s opravdovým režisérem. Do toho se proběhneme venku, takže podzimky jak vyšitý!
  Tábor určený zejména pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti v rámci tábora poznají filmovou tvorbu z několika různých stran. Kromě návštěvy projekce animovaného filmu, se budou moci seznámit s procesem jeho vzniku, poznají jak vznikají předlohy pro filmy a navštíví i fotoateliér filmových hvězd. Součástí programu budou i pohybové aktivity venku.
  účastnický poplatek: 500 Kč při splnění podmínek projektu / 1.000 Kč v ostatních případech
  místo konání: začátek každý den v novém prostoru MAS Český Západ ve Stříbře na adrese Masarykovo nám. 15, poté budou jednotlivé aktivity probíhat na různých místech v centru Stříbra

 • ANIMAČNÍ TÁBOR pro děti ve věku 12-15 let
  Staň se tvůrcem animovaného filmu a vdechni život svým postavičkám. Zkušení lektoři tě provedou tímto světem od návrhu, scénáře, animace jednotlivých scén až po střih a ozvučení.
  Třídenní workshop určený pro starší děti poodhalí tajemství filmové animace. Děti si pod vedením zkušených lektorů z organizace ANIMÁNIE vyzkouší výrobu animovaného filmu od nápadu až k projekci a natočí si vlastní animák. Součástí programu budou i pohybové aktivity venku.
  účastnický poplatek: 750 Kč při splnění podmínek projektu / 1.500 Kč v ostatních případech
  místo konání: zahájení první den v novém prostoru MAS Český Západ ve Stříbře na adrese Masarykovo nám. 15, poté bude tábor probíhat na sále Besedy ve Stříbře

 

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do výše uvedeného termínu nepřihlásí min. 12 dětí, bude tábor zrušen.

 

DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů sleduje platná opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

 1. Vyplňte registrační formulář.
 2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby a vzor Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (jste zaměstnaní, osvč, zaměstnání si aktivně hledáte).
 3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
 4. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo na úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné mohou telefonicky požádat o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Toto potvrzení je třeba doložit v originále, nebo v případě zaslání datovou schránkou je třeba vytisknout spolu s doručenkou, příp. zajistit elektronickou konverzi.
 5. Do pátku 22. 10. uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené výše u názvu akce na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Po uvedeném datu je možné poplatek uhradit v hotovosti první den tábora.
 6. ORIGINÁL podepsané smlouvy, ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte přineste s sebou první den tábora. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost bohužel nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů. V případě nedoložení těchto dokumentů a tedy nesplnění podmínek projektu je možné dítě na tábor přijmout, ovšem bude nutné na místě v hotovosti doplatit účastnický poplatek do plné výše.


CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- ORIGINÁL smlouvy podepsané oběma zákonnými zástupci ve 2 výtiscích
- ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců (v případě, že chcete uplatnit snížený účastnický poplatek)
- hotovost k úhradě platby, pokud již nebyla uhrazena dopředu bankovním převodem
- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora)
- potvrzení o prodělání COVID, příp. o očkování nebo o provedeném testu na COVID v souladu s platnými opatřeními, příp. přinést vlastní test, který si dítě udělá na místě před vedoucím tábora, případně 120 Kč na zakoupení testu na místě
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny
- léky, které dítě užívá
- současně bude zákonnému zástupci předán 1 originál podepsané SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ NA AKCI a k podpisu také vyplněný formulář MONITOROVACÍHO LISTU PODPOŘENÉ OSOBY


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- dopolední i odpolední svačinu a pití (oběd je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga