místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory PODZIM 2020 - registrace dětí

Přihlaste své děti na denní tábor během podzimních prázdnin!

Vážení přátelé, doufali jsme, že náš PODZIM nestihne podobný osud jako jarní VLAŠTOV+FFKY, nicméně v tuto chvíli jsme nuceni celý program filmového mini-festivalu i denních táborů ODLOŽIT. Zatím záměrně neříkáme zrušit, protože věříme, že se situace v blízké době zlepší a alespoň v nějaké podobě bude možné ještě letošní podzim uskutečnit. Děkujeme za přízeň a držme si vzájemně palce.

V průběhu festivalu PODZIM nabízíme pro děti z území MAS Český Západ (Stříbrsko, Konstantinolázeňsko, Plánsko a Hracholusky) a blízkého okolí příměstské tábory ve Stříbře. Tábory začínají ve středu 28. října a pokračují přes podzimní prázdniny do pátku 30. října. Děti je možné přivést každý den v čase 7:30 a 8:00, konec programu je mezi 16:00 a 17:00. Pro děti nabízíme i doprovod z autobusového nádraží a zpět. Tábory budou organizovány ve skupinkách 12-16 dětí a budou dodržována všechna hygienická a preventivní opatření. Část programu bude probíhat venku, pro děti bude zajištěn společný oběd. Pro rodiče / zákonné zástupce dětí, kteří splní podmínky projektu a doloží potřebné dokumenty nabízíme tábor za sníženou cenu, tj. se slevou 50% (cena před lomítkem).


PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte. V případě, že oba zákonní zástupci podmínky projektu nesplní, nebude možné pro dané dítě využít dotovanou cenu tábora a bude nutné uhradit celou cenu za tábor (částka za lomítkem).


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 6-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).


JAKÉ TÁBORY NABÍZÍME?

 • PODZIMNÍ TÁBOR S FILMEM pro děti ve věku 6-13 let
  Baví tě filmy? Vezmeme tě na dva dost dobrý animáky do kina a pak tě naučíme, jak si vytvořit svůj vlastní animovaný film. Taky si zkusíš vymyslet komiksový příběh a nebo si zahrát ve filmu s opravdovým režisérem. Do toho se proběhneme venku, takže podzimky jak vyšitý!
  Tábor určený zejména pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti v rámci tábora poznají filmovou tvorbu z několika různých stran. Kromě návštěvy projekce animovaného filmu, se budou moci seznámit s procesem jeho vzniku, poznají jak vznikají předlohy pro filmy i jak se točí hraný film. Součástí programu budou i pohybové aktivity venku.
  účastnický poplatek: 500 Kč při splnění podmínek projektu / 1.000 Kč v ostatních případech

 • ANIMAČNÍ TÁBOR pro děti ve věku 12-15 let
  Staň se tvůrcem animovaného filmu a vdechni život svým postavičkám. Zkušení lektoři tě provedou tímto světem od návrhu, scénáře, animace jednotlivých scén až po střih a ozvučení.
  Třídenní workshop určený pro starší děti poodhalí tajemství filmové animace. Děti si pod vedením zkušených lektorů z organizace ANIMÁNIE vyzkouší výrobu animovaného filmu od nápadu až k projekci a natočí si vlastní animák. Součástí programu budou i pohybové aktivity venku.
  účastnický poplatek: 750 Kč při splnění podmínek projektu / 1.500 Kč v ostatních případech

 

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity, maximálně však do pátku 23. 10. 2020.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do výše uvedeného termínu nepřihlásí min. 12 dětí, bude tábor zrušen.

 

DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

 1. Vyplňte registrační formulář.
 2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby a vzor Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (jste zaměstnaní, osvč, zaměstnání si aktivně hledáte).
 3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
 4. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo na úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné požádají o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (vzor zde).
 5. Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené výše u názvu akce na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte.
 6. Ve chvíli kdy obdržíme platbu, je přihláška potvrzena a místo závazně rezervováno.
 7. V případě, že do 23. 10. 2020 neuhradíte účastnický poplatek, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.
 8. ORIGINÁL podepsané smlouvy, platbu a ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte přineste s sebou první den tábora. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost bohužel nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů. V případě nedoložení těchto dokumentů a tedy nesplnění podmínek projektu je možné dítě na tábor přijmout, ovšem bude nutné na místě v hotovosti doplatit účastnický poplatek do plné výše.


CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- léky, které dítě užívá,
- současně bude zákonnému zástupci předán 1 originál podepsané SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ NA AKCI a k podpisu také vyplněný formulář MONITOROVACÍHO LISTU PODPOŘENÉ OSOBY


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- dopolední i odpolední svačinu a pití (oběd je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga