místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

členové partnerství

MAS Český Západ, z.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, reprezentující otevřené místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, založené na základě společného veřejného zájmu jednotlivých členů (partnerů) na všestranném rozvoji regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek.

Místní partnerství tvoří přes 80 členů, kteří zastupují místní veřejný a soukromý sektor. Soukromý sektor se dále dělí na soukromý podnikatelský a soukormý neziskový sektor.

Kdo může být členem MAS? 

Členem MAS Český Západ, z.s. se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, či právnická osoba, která:
a) souhlasí se stanovami Spolku,
b) zastupuje místní veřejné nebo soukromé socio-ekonomické zájmy,
c) má zájem na naplňování účelu Spolku a specifikuje svůj přínos pro realizaci hlavní činnosti Spolku,
d) má na Území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo v této oblasti prokazatelně místně působí,
e) souhlasí s uvedením v seznamu členů Spolku.

Jak se stát členem?

1) Vyplnit přihlášku (viz příloha).
2) Podepsaný originál zaslat/doručit na adresu: MAS Český Západ, z.s.; Dům U Haranta; Náměstí Kryštofa Haranta 30; 349 53 Bezdružice, případně e-mailem na adresu posta@mascz.cz.
3) Pracovník Kanceláře MAS Vás pravděpodobně v krátké době pozve k účasti na jednání Výboru partnerství, které bude projednávat Vaši přihlášku. V rámci účasti na tomto jednání je očekáváno krátké představení Vaší činnosti.

Jaká mají členové práva a povinnosti?

Každý člen má právo:
a) účastnit se jednání orgánů Spolku,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) být informován o činnosti Spolku,
d) podílet se na činnosti spolku,
e) využívat všech výhod plynoucích z členství,
f) vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
g) účastnit se aktivit, které Spolek organizuje a realizovat jejich prostřednictvím své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,
h) ve sporných záležitostech se obracet na Kontrolní komisi.

Každý člen má za povinnost:
a) identifikovat se s jednou ze Zájmových skupin MAS,
b) vyvíjet aktivity k dosahování účelu Spolku a hájit jeho zájmy, chovat se vůči němu čestně a zachovávat jeho vnitřní řád,
c) jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy Spolku,
d) jednat v souladu s rozhodnutími, která v rámci své působnosti vydal některý z orgánů Spolku,
e) jednat v souladu se zájmy a záměry Spolku,
f) účastnit se jednání orgánu Spolku, do kterého byl zvolen a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,
g) v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů Spolku,
h) nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
i) všestranně propagovat Spolek a šířit jeho dobré jméno,
j) platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.

Jaké jsou členské příspěvky?

Aktuální výše členských příspěvků stanovená Valným shromážděním členů MAS je:
- pro obce 8 Kč / obyv.,
- pro neziskové organizace 400 Kč,
- pro aktivní veřejnost 250 Kč,
- pro fyzické osoby podnikající 1.250 Kč,
- pro právnické osoby podnikající 2.500 Kč.
Splatnost příspěvků je stanovena čl. 12, odst. 2 Stanov vždy do konce února daného roku, v případě vzniku členství pak do dvou měsíců od jeho vzniku.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga